Zástěra zelenina

225 

Bavlněná zástěra se zeleninovým motivem.

Tvůrce:

4 skladem

Popis

Bavlněná, laclová zástěra s motivem zeleniny. Složení 100% bavlna, lze prát na 40°C. Po stranách jsou ušity 2 šikmé kapsy na drobnosti.

Zásady pro dopravu

Doprava je nastavena a její výběr je na vás. Pokud by vaše objednávka nebylo možné odeslat konkrétní službou např. pro velký objem či váhu budete kontaktováni mnou a domluvíme se individuálně. Lze u mě vybrat dopravu na adresu/výdejní místo, pokud by vám doprava nevyhovovala ať už z jakéhokoli důvodu, opět se domluvíme individuálně. Doprava je nastavena na dopravu po ČR, do zahraničí neodesílám. Dojde-li k chybě a výrobek je odesílán opakovaně, kupující hradí zvýšené náklady na dopravu. Není-li uvedeno jinak, zboží je odesláno do 2 pracovních dnů. V případě problémů na mojí straně budete vždy neprodleně kontaktováni. Je nutné brát zřetel na zvýšené využívání doručovacích služeb před různými svátky a tedy i delší doba dodání výrobku. 

Zásady vrácení peněz

Ze zákona máte právo na vrácení peněz do 14 dní od doručení. K tomuto kroku můžete využít místní formulář nebo osobní kontakt se mnou. Dopravné při vracení zboží hradí zákazník. Pokud by se jednalo o reklamaci, dopravné jde na vrub prodejce. 

Zrušení / Vrácení / Výměna zásady

II.
Nákup Zboží

Zákazník je oprávněn objednat zboží na portále BezvaRuce.cz (BR) či objednat na zakázku výrobek. Zákazník zároveň souhlasí s obchodními a reklamačními podmínkami a také se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v Objednávce (viz. čl. XII – Ochrana osobních údajů).

Samotné uveřejnění a nabízení Zboží Prodejcem v Obchodu není ještě návrhem na uzavření kupní smlouvy ohledně daného Zboží ze strany Prodejce, ale pouze informačním zveřejněním dodavatelských možností Prodejce. Pro prezentaci Zboží prostřednictvím Obchodu a též pro prezentaci možnosti jeho objednání a koupě se tedy nepoužije §1732 odst. 2 OZ, přičemž taková prezentace Zboží v Obchodu tak není právně účinným návrhem Prodejce na uzavření smlouvy k takovému Zboží.

Za návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany Zákazníka je považováno až po ujednání s Prodejcem nebo objednáním na BR.

Sjednáním Objednávky projevuje vždy Zákazník zároveň souhlas s těmito obchodními a reklamačními podmínkami a závazně si objednává Zboží uvedené v Objednávce.

Potvrzení Objednávky Prodejcem se považuje za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy Prodejcem se Zákazníkem ohledně konkrétního sjednaného zboží a teprve okamžikem sjednání Objednávky tedy dochází mezi Zákazníkem a Prodejcem k uzavření kupní smlouvy ke konkrétnímu Zboží.

Obsah kterékoli kupní smlouvy dle odst. 6 je pak vždy dán obsahem přijatého návrhu (objednávky) Zákazníka, tedy jak předmět koupě, tak i jeho cena, způsob dodání a další podmínky sjednané v rámci takto přijatého návrhu, přičemž ostatní smluvní náležitosti takové kupní smlouvy jsou definovány těmito obchodními a reklamačními podmínkami.

Pokud si Zákazník v rámci objednávky vybral dodání zboží jeho odesláním na adresu určenou Zákazníkem, odešle Prodejce toto Zboží na takovou adresu poté, co bude dané Zboží připraveno u Prodejce k expedici a Objednavatel odešle Částku podle kupní smlouvy. Při objednávce na míru je objednané Zboží dodáno ve smluveném termínu.

III.
Realizace Objednávky

K provedení řádné Objednávky je Zákazník povinen vypsat všechny náležitosti související s realizací zakázky a fakturačními údaji.

Doručená Objednávka Zákazníka se považuje za nepřijatou a odmítnutou ze strany Prodejce zejména tehdy, jestliže Prodejce vyrozumí Zákazníka, že (i) Objednávku nepřijímá či odmítá, (ii) objednané Zboží není možno dodat, anebo v případě, že Prodejce nepotvrdí Zákazníkovi přijetí Objednávky dle čl. II bodu 6 nejpozději do 20 pracovních dnů od jejího odeslání Zákazníkem.

Pokud je objednané Zboží možno dodat, avšak v mezidobí došlo ke změně podmínek dodávky daného Zboží (Zboží je možno dodat v jiné ceně, kvalitě, či provedení), je Prodejce oprávněn vyrozumět o této skutečnosti Zákazníka s žádostí o vyjádření, zda má zákazník zájem o Zboží za takto změněných podmínek, a zároveň s poskytnutím lhůty pro takové vyjádření.

Jestliže se Zákazník vyjádří Prodejci dle odst. 3 ve lhůtě určené Prodejcem, že má zájem o Zboží i za změněných podmínek, považuje se takové vyrozumění za novou Objednávku a dále se postupuje jako u nové Objednávky.

Jestliže se Zákazník nevyjádří dle odst. 3 ve lhůtě určené Prodejcem, že má zájem o Zboží i za změněných podmínek, považuje se marné uplynutí takové lhůty za zrušení Objednávky Zákazníkem.

Objednávka učiněná Zákazníkem je pro Zákazníka závazná.

IV.
Informace Zákazníka

S ohledem na povinnost Prodejce dle OZ poskytuje Prodejce těmito obchodními a reklamačními podmínkami Zákazníkovi informace, jež jsou nezbytné k uzavření smlouvy a náležité informovanosti Zákazníka o realizaci konkrétního obchodu.

Cena Zboží v rámci Obchodu je vždy uvedena s daní a bez dalších poplatků, není-li uvedeno jinak.

Zákazník je povinen uhradit kupní cenu s daní příslušnou k danému Zboží či smlouvě, dále pak poštovné, není-li ujednáno jinak.

Prodejce neúčtuje Zákazníkům žádné náklady vznikající použitím komunikačních prostředků na dálku, a takové náklady na své straně tedy nese Zákazník sám.

Smluvením Objednávky Zákazník může odvolatelně souhlasit s použitím adresy, e-mailu apod. k zasílání reklamních sdělení Prodejcem. Tento souhlas je Zákazník oprávněn kdykoli odvolat.

Množství a provedení nabízeného zboží je vždy na dotaz o skladových možnostech.

Každá uzavřená kupní smlouva v rámci obchodu je dále Prodejcem archivována v rámci jeho obchodní a účetní evidence a na vyžádání Zákazníka může být tomuto následně zpřístupněna po uhrazení manipulačních nákladů na takové zpřístupnění.

Kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy v rámci Obchodu jsou obecně popsány těmito obchodními a reklamačními podmínkami.

Kupní smlouva může být uzavřena v českém.

V rámci objednávání kteréhokoli Zboží je Zákazník oprávněn do konečného odeslání Objednávky měnit obsah Objednávky či opravovat chyby učiněné v Objednávce.

V.
Dodání Zboží

Způsob dodání Zboží zvolí zákazník vždy v rámci písemného nebo telefonického ujednání, kde je specifikována i cena a forma dodání.

Nevyzvedne-li si Zákazník Zboží zasílané dobírkou ve lhůtě jejího uložení na poště při dodání prostřednictvím České pošty, a.s. nebo nepřevezme-li Zákazník doručované Zboží od zasilatele v případě dodání Zboží prostřednictvím jiného dopravce, a Zboží bude vráceno Prodejci, uskladní Prodejce Zboží ve svém skladu do doby, než si jej Zákazník vyzvedne nebo než Prodejce dle odst. 4 využije své právo odstoupit od smlouvy.

Zákazník je povinen za uskladnění dle odst. 2 uhradit Prodejci skladné ve výši 100,-Kč za každý i započatý týden takového uskladnění.

Jestliže Zboží bude vráceno Prodejci dle odst. 2, je Prodejce zároveň oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, kdy takovým odstoupením není dotčen nárok Prodejce na vynaložené náklady s odesláním Zboží ani nárok na dosud vzniklé skladné dle bodu 3.

VI.
Platební podmínky

Platební podmínky zvolí jsou určeny platbou na účet složenkou nebo převodem ze strany Zákazníka.

VII.
Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

(ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na Spotřebitele)

Spotřebitel má právo od smlouvy uzavřené prostřednictvím Obchodu odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne, kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme Zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat Prodejce na jeho adresu uvedenou ve faktuře formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může použít níže v čl. XIV uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Zboží, které Spotřebitel obdržel a ohledně něhož odstoupil od smlouvy dle odst. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, je Spotřebitel povinen zaslat zpět na adresu prodejce před uplynutím 14 dnů.

Pokud Spotřebitel odstoupí od této smlouvy, vrátí Prodejce Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne obdržení vráceného Zboží nebo poté, co Spotřebitel prokáže, že Zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve, všechny platby, které Prodejce od Spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodejcem). Pro vrácení plateb použije Prodejce stejný platební prostředek, který Spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud Spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady.

Spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy dle odst. 1 odpovídá pouze za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti.

Spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy dle odst. 1 ponese přímé náklady spojené s vrácením Zboží.

Spotřebitel nemá právo odstoupit dle tohoto článku od kupní smlouvy na Zboží, které již bylo Spotřebiteli dodáno, avšak bylo dříve Prodejcem před jeho dodáním na základě požadavku či Objednávky Spotřebitele jakkoli upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro Spotřebitele (především na jeho míru).

Ustanovení čl. VII se nevztahují na Zákazníka, který není Spotřebitelem.

VIII.
Reklamace Zboží

Spotřebitel je oprávněn reklamovat vady, jež se na Zboží vyskytly v době 24 měsíců po převzetí Zboží. Ustanovení předchozí věty neplatí a nevztahuje se na Zákazníka, který není Spotřebitelem, přičemž takový Zákazník je oprávněn Zboží reklamovat dle příslušných právních předpisů.

Práva z vad se nevztahují především na vady, které:

byly reklamovány po uplynutí doby dle odst. 1,

mají původ v užívání Zboží v rozporu s pokyny pro jeho užívání nebo v rozporu s jeho účelem nebo obvyklým a předpokládaným způsobem užití,

jsou zapříčiněny nedovolenými nebo neodbornými zásahy do Zboží,

byly způsobeny vyšší mocí nebo jinou vnější okolnosti nemající původ v povaze Zboží.

Při uplatnění práv z vad je Zákazník povinen přeložit reklamované Zboží a kopii dokladu o koupi (faktury).

V případě koupě Zboží osobním odběrem u Prodejce obdrží Zákazník fakturu současně se zakoupeným Zbožím.

Lhůty k uplatnění práva z vad začínají běžet od převzetí Zboží Zákazníkem.

V případě doručení zboží dobírkou je Zákazník povinen při převzetí si vždy zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškození, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamovat u doručující služby i Prodejce. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena pouze v souladu s pokyny Prodejce.

Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je Zákazník povinen oznámit Prodejci vznik škody bez zbytečného odkladu, poté co ji zjistil, nejpozději však do 2 pracovních dnu ode dne doručení zásilky.

IX.
Nároky z vad

Spotřebitel má práva z vadného plnění dle §2165 a násl. OZ, přičemž Prodejce též odpovídá za jakost Zboží při převzetí dle §2161 OZ. Předchozí věta se však nevztahuje na Zákazníka, který není Spotřebitelem, přičemž takový Zákazník je oprávněn Zboží reklamovat dle příslušných právních předpisů.

Práva z vadného plnění je Zákazník oprávněn uplatnit především dle §2169 OZ. Předchozí věta se však nevztahuje na Zákazníka, který není Spotřebitelem, přičemž takový Zákazník je oprávněn Zboží reklamovat dle příslušných právních předpisů.

X.
Posouzení reklamace

Reklamované Zboží spolu s kopií nákupního dokladu (faktury) zašle Zákazník zpět na adresu Prodejce.

V reklamaci je Zákazník povinen uvést i podrobný popis reklamované vady Zboží.

K reklamaci nesplňující podmínky dle bodu 1 a 2 nebude Prodejcem přihlíženo.

Dopravu reklamovaného Zboží hradí Zákazník.

Reklamované Zboží nelze Prodejci zaslat na dobírku, k takové reklamaci nebude Prodejcem přihlíženo.

Po obdržení reklamovaného Zboží spolu s kopií faktury posoudí Prodejce reklamované Zboží s ohledem na vady namítané Zákazníkem.

XI.
Vrácení Zboží

(článek XI. se nevztahuje na vrácení Zboží dle čl. VII)

V případech, na které se nevztahují ustanovení dle čl. VII, je Zákazník je povinen vrátit Prodejci Zboží tehdy, jestliže dojde k zániku kupní smlouvy mezi Prodejcem a Zákazníkem ke konkrétnímu Zboží, zejména pak v případě účinného odstoupení některého účastníka od kupní smlouvy.

Jestliže tak z jakéhokoli jiného důvodu než dle čl. VII vznikne Zákazníkovi povinnost k vrácení Zboží Prodejci, je Zákazník povinen vrátit Prodejci Zboží nejpozději do 20 dnů od vzniku takové povinnosti.

V případě, že Zákazník převzal od Prodejce Zboží osobní odběrem, je Zákazník povinen Zboží vrátit a předat Prodejci ve lhůtě dle odst. 2 v prodejním místě Prodejce, kde si dříve Zboží převzal.

V případě, že zákazník převzal od Prodejce Zboží dobírkou, je Zákazník povinen Zboží vrátit Prodejci tak, že Zboží zašle ve lhůtě dle odst. 2 na adresu Prodejce, ze které mu bylo Zboží odesláno, nebo jej v dané lhůtě na uvedené adrese předá Prodejci.

Zákazník je povinen předat Prodejci Zboží nepoškozené, čisté a se všemi součástmi a příslušenstvím, jenž byly součástí koupě.

V případě porušení povinnosti dle odst. 5 je Prodejce oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi:

částku odpovídající snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání Zákazníka se Zbožím,

přímé náklady na opravu Zboží ve skutečné výši takových nákladů,

přímé náklady na čištění Zboží,

cenu chybějících součástí nebo příslušenství.

Zákazník je povinen uhradit vyúčtované částky dle odst. 6 do 5 dnů od oznámení takového vyúčtování Zákazníkovi.

Ocitne-li se Zákazník v prodlení s vrácením Zboží, je Prodejce oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny Zboží (včetně DPH), o jehož vrácení se jedná, která byla fakturována Zákazníkovi při koupi Zboží, a to za každý i započatý den takového prodlení. Nárok Prodávajícího na náhradu škody v plné výši není uhrazením smluvní pokuty nikterak dotčen. Zákazník je povinen uhradit vyúčtovanou smluvní pokutu do 5 dnů od oznámení jejího vyúčtování.

Prodejce vrátí Zákazníkovi kupní cenu Zboží uhrazenou dříve Zákazníkem (po případném započtení částek náhrady škody a částek dle odst. 6) teprve poté, co Prodejci bude ze strany Zákazníka vráceno Zboží, ohledně něhož Zákazník takto odstoupil od smlouvy.

Ustanovení tohoto článku XI. se nevztahuje na případy, kdy dojde k zániku smlouvy odstoupením Spotřebitele dle čl. VII.

XII.
Ochrana osobních údajů

V případě, kdy Zákazník v rámci sjednávání Obchodu, bude žádán o poskytnutí osobních údajů bere Zákazník na vědomí, že není povinen takové údaje poskytnout a jejich poskytnutí je tedy zcela dobrovolné.

V případě neposkytnutí žádaných osobních údajů Zákazníkem však není Prodejce povinen přijmout Objednávku.

V případě, že se Zákazník dobrovolně rozhodne poskytnout své osobní údaje Prodejci, bere Zákazník na vědomí, že dobrovolně poskytuje své osobní údaje v rozsahu uvedeném v konkrétním formuláři či Objednávce Prodejci.

Nakládání s osobními údaji ze strany Prodejce se řídí pravidly, která jsou uložená zákonem ve smyslu vyhotovení a archivace účetních dokumentů, s nimiž se zákazník řádně seznámil před odsouhlasením těchto Obchodních a reklamačních podmínek.

XIII.
Závěrečná ustanovení

Při navázání elektronické, telefonické, osobní komunikace s Prodejcem se vždy zároveň považuje za potvrzení souhlasu s těmito obchodními a reklamačními podmínkami.

Uzavřená kupní smlouva stejně jako veškeré vztahy vzniklé mezi Zákazníkem a Prodejcem při objednávání či prodeji Zboží prostřednictvím Obchodu se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem českého práva.

Je-li v těchto obchodních a reklamačních podmínkách užíváno označení Zákazník a není výslovně uvedeno, že se konkrétní ustanovení týká pouze Spotřebitele, vztahuje se vždy takové ustanovení v plném rozsahu i na Zákazníka, který není Spotřebitelem.

Dojde-li v souvislosti s koupí Zboží prostřednictvím Obchodu ke sporu mezi prodejcem a spotřebitelem, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení dle zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle uvedeného zákona je spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci (internetová stránka: www.coi.cz).

Zákazník potvrzuje a prohlašuje, že souhlas s těmito obchodními a reklamačními podmínkami učiněný zejména způsobem dle odst. 1, se mezi účastníky považuje za souhlas písemný (resp. postavený naroveň souhlasu písemnému) a veškerá ujednání obchodních a reklamačních podmínek za sjednaná písemně (resp. postavená naroveň sjednání písemnému). Tam kde tedy zákon výslovně vyžaduje pro taková ujednání písemnou formu, má se mezi účastníky za to, že tato byla řádně dodržena a provedena již odsouhlasením obchodních a reklamačních podmínek touto elektronickou formou.

Zákazník dále výslovně prohlašuje a potvrzuje, že v dostatečném předstihu před učiněním Objednávky Zboží a též před uzavřením smlouvy ke Zboží byly Zákazníkovi ze strany Prodejce poskytnuty všechny informace, které jsou obsahem těchto obchodních a reklamačních podmínek, s těmito se předem plně seznámil, a že smlouva ke Zboží bude z jeho strany uzavírána poté, co byl již před jejím uzavřením v dostatečném předstihu seznámen s veškerými ujednáními, informacemi, prohlášeními a upozorněními uvedenými v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, a tyto považuje za jasné a srozumitelné.

Zákazník prohlašuje, že je plně seznámen s podmínkami těchto obchodních a reklamačních podmínek a proti jejich znění a obsahu nemá jakýchkoli výhrad.