OBCHODNÍ PODMÍNKY

(aktualizováno 14.9.2022)

 

BezvaRuce.cz Jiří Malyška

se sídlem: Bílkova 855/19, Praha 1 – Staré Město, 110 00 identifikační číslo: 86954199 zapsán u ŽÚ Olomouc.

pro Zprostředkování prodeje a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bezvaruce.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele  Jiří Malyška, se sídlem Bílkova 855/11, Praha 1 – Staré Město, 110 00, identifikační číslo: 86954199, zapsán u  ŽÚ Olomouc (dále jen „Zprostředkovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím (dále jen „výrobce či dodavatel“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.bezvaruce.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Pro obchodní styk kupujícího vystupuje Zprostředkovatel jako Zprostředkovatel obchodu a služeb – prodávající je vždy daný výrobce daného produktu či služby. Zprostředkovatel není odpovědný za provedený obchodní styk, za reklamace, vrácení zboží ani za záruku na zboží. Zprostředkovatel nevystavuje faktury za uskutečněný prodej.

 

Vymezení pojmů:

Zprostředkovatel obchodu a služeb: Jiří Malyška, vlastník e-shopu a poskytovatel on-line prostoru pro Prodávající k prezentaci a prodeji jejich produktů

Prodávající: Příslušný výrobce , který na těchto webových stránkách prezentuje své produkty k prodeji a má je u sebe na skladu a zodpovídá za fakturaci a další zákonné požadavky

Kupující: Zákazník, který uzavírá obchodní styk s Prodávajícím prostřednictvím těchto webových stránek

 

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odlišná od obchodních podmínek je možné sjednat jen písemně a to v kupní smlouvě – za tu se považuje také e-mailová komunikace či jiná forma elektronické komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím. Odlišná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek nebo obchodních podmínek samotného Prodávajícího. Odlišným ustanovením se rozumí písemné sjednání zúčastněných stran – Zákazníka a Prodávajícího nebo Zprostředkovatele v jeho zastoupení. Odlišným ujednáním se taky považuje dohoda přes sociální sítě Facebook a Instagram, přes Messenger či e-mailem. Každý Prodávající může mít na svém profilu prodejce vložené své obchodní podmínky, které jsou pak nadřazeny těmto obchodním podmínkám v moment uskutečnění objednávky Kupujícím.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může Zprostředkovatel a Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET KUPUJÍCÍHO

2.1. Uživatelský účet není nutné založit, aby bylo možné provést objednávku.

2.2. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a zašifrovaným heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Zprostředkovatel může zrušit uživatelský účet Kupujícího, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET PRODÁVAJÍCÍHO

3.1. Uživatelský účet Prodávajícího je oddíl e-shopu pro Prodejce zboží a je zpřístupněn jako odměna za příspěvek (dále jen jako „Členství“) na rozvoj a vývoj portálu BezvaRuce.cz. Platba za využívání uživatelského účtu Prodávajícího je na předplacené období uvedené v objednávkovém formuláři. Platba za členství na placené období je jednorázová a NEVRATNÁ pro dané platební období, s možností opakování platby, je-li tato možnost aktivována Zprostředkovatelem. 

3.2. V případě objednání členství jako Prodávající a nezaplacení faktury v řádném termínu si vyhrazujeme právo objednávku stornovat a neumožnit vám jeho další nákup a to do našeho odvolání.  Taktéž můžeme zrušit váš uživatelský účet pro porušování Obchodních podmínek, především vystavením zakázaných produktů.

3.3. Prodávající výslovně souhlasí s uvedením jeho osobních údajů a iniciálu dle zákonných požadavků pro plnění objednávky ve vztahu Prodávající a Kupující.. Jméno a příjmení či nick/přezdívka může být poskytnuta zákazníkovi v sekci Katalog prodejců veřejně u informací v popisu Produktu. Taktéž bude veřejně zobrazeno IČO, sídlo firmy a kontaktní údaje či další zákonné informace. Prodávající je povinen uvádět pravdivé a platné údaje o své osobě či firmě, taktéž informace o produktech – v opačném případě máme právo zrušit Prodejci uživatelský účet bez náhrady škody.

3.4. Uživatelský účet Prodejce lze ze strany Prodejce kdykoliv zrušit bez náhrady.

 

4.  UŽIVATELSKÝ ÚČET PRODÁVAJÍCÍHO – VKLÁDÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. Prodávající smí vkládat jen ty produkty, které nejsou v rozporu se zákonem či autorským právem třetích osob a nejsou na seznamu zakázaných produktů uvedených níže (4.3). Prodávající bere objednávkou členství na vědomí, že služby vkládání zboží nemusí být dostupné 24/7 v závislosti na aktuální práci na vývoji a rozvoji portálu.

4.2. Prodávající souhlasí s použitím jeho nahraných obrázků a textů pro účely prezentace této webové stránky a pro účely reklamy a dává nám práva k jeho použití v této oblastí bez nutnosti uvádět autora fotografie. Použité fotografie a texty můžou být použity na sociálních sítích či na jiných webových stránkách (zbožové portály, srovnávače apod.).

4.3. Prodávajícím je zakázáno vkládat produkty na e-shop, které nejsou jejich HAND MADE výrobky, nejsou certifikována (je-li to potřeba – kosmetika, hračky např.) a také zde nesmí vkládat produkty balistiky, lihovin, tabáku, erotických pomůcek, návykových látek a obdobně a celkově produkty, které nejsou HAND MADE charakteru či s hand made v případě prodeje Materiálu k tvorbě úzce nesouvisí. Taktéž produkty s politickou tématikou, rasovou diskriminací a nevhodnými obrázky jsou zakázané. V případě porušení tohoto bodu Obchodních podmínek má Zprostředkovatel právo zrušit váš uživatelský účet a všechny vámi nahrané produkty a to bez náhrady.

4.4. Prodávající je plně odpovědný za aktuálnost skladového zboží a tento stav si hlídá sám. V případě prodeje mimo portál BezvaRuce.cz je povinen upravit skladové množství na tomto portále co nejdříve, kdy dojde ke změně stavu skladu daného produktu.

4.5. Prodávající je povinen vložený produkt řádně popsat Názvem, popisem zboží, cenou a vložit fotky produktu. Název by měl být originální a vystihující prodávaný předmět. Nedoporučuje se do názvu produktu vkládat názvy druhů zvířat a obecné názvy firem – takové produkty nejsou z velké části akceptovány a schvalovány na sociálních sítích. Název produktu nesmí obsahovat název jiné obchodní značky či produktu či název třetí strany.

4.6. Prodávající má povinnost vkládat fotky a obrázky jen ve standartních formátech jpg, jpeg, png a poměru stran 4:3. Zakazuje se vkládat formát fotky čtverec, kolečko či úzký pruh obdélníku. Taktéž není povoleno do fotek produktů vkládat vlastní logo, které je až přiliž viditelné a ruší pohled na zboží. Za nevhodné považujeme logo ve velikosti větší než 1/4 plochy fotky produktu nebo v křiklavých barvách, s barevným pozadím a pod. Zakazuje se do fotky produktu vkládat internetové odkazy a adresy. Ideální velikost nahrávané fotky je 2 MB a v rozměru 2000 px delší strany. Větší rozměry systém automaticky upraví a zkomprimuje a může dojít ke ztrátě kvality fotky. Vyhrazujeme si právo vložený produkt, který porušuje pravidla pro vkládání, bez upozornění smazat.

 

4.A UŽIVATELSKÝ ÚČET PRODÁVAJÍCÍHO – VÝPLATA FINANCÍ ZA OBJEDNÁVKU

4.A.1 Kupující provádí platbu za objednávku jednou platbou a to na účet Zprostředkovatele. V momentu odeslání objednávky přijde Prodávajícímu notifikace do Administrace a také na e-mail. Po uhrazení objednávky platebním převodem ze strany Kupujícího přijde další notifikace o stavu objednávky „Dokončeno“. V tento moment jsou peníze za objednávku převedeny na bankovní účet Zprostředkovatele.

4.A.2 Prodávající má povinnost do termínu, který si sám určit v nastavení profilu, odeslat zboží přes Kupujícím zvolený druh dopravy. Od doby převzetí zboží Kupujícím se počítá ochranná lhůta 14 dnu, kdy má Kupující právo na odstoupení od smlouvy. Po uplynutí této doby je částka za objednávku poslána na účet Prodávajícího na základě žádosti o výplatu peněz, kterou musí uskutečnit Prodávající skrze své administrační rozhraní obchodu. V případě, že Kupující požádá o odstoupení od smlouvy, tak po zaslání zboží zpět Prodávajícímu, zašle Zprostředkovatel částku za objednávku zpět Kupujícímu.

4.A.3 Variabilní symbol objednávky je roven číslu objednávky.

4.A.4 Měna transakcí je CZK a převod je realizován skrze bankovní účet Zprostředkovatele vedený u FIO banky.

 

5. UŽIVATELSKÝ ÚČET PRODÁVAJÍCÍHO – NASTAVENÍ OBCHODNÍHO PROFILU, DOPRAVY A JEJICH CEN

5.1. Prodávající je povinen k vloženým produktům přiřadit typ dopravy a cenu za tuto dopravu. V uživatelském profilu si Prodávající zvolí globálně dopravce a jejich ceny.

5.2. Každý vložený produkt musí mít nastavenou dopravu. Každý produkt muže mít jinou nastavenou dopravu. Produkt může mít nastaveno Dopravu zdarma pro určitý typ dopravce.

5.3. Prodávající je povinen si řádně a pravdivě vyplnit svůj obchodní profil, který je veřejně zobrazen a uvést v něm všechny zákonné požadavky na prodejce.

 

6. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY mezi Prodávajícím a Kupujícím

6.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a nemusí být totožná s dodaným produktem. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Kupní smlouvu uzavírá Kupující a Prodávající. Portál BezvaRuce.cz slouží pouze jako Zprostředkovatel obchodu a služeb a nijak nefiguruje mez těmito stranami.

6.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Uvedené ceny na této webové stránce jsou konečné a uvedeny v případě Prodávajícího, který je plátce DPH, včetně DPH. Zda je Prodávající plátce DPH lze zjistit v informacích na jeho obchodním profilu.

6.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, není-li uvedeno jinak. Z charakteru tohoto online prodejního portálu jsou náklady na dodání účtovány pro každého Prodávajícího zvláště. Každý Prodávající, jehož zboží je Kupujícím zakoupeno, zasílá zboží ze svého skladu.

6.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

6.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

6.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

6.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

6.5. Před zasláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou považovány za správné. Objednávka je odeslána do centrálního systému objednávek vedená u Zprostředkovatele, který neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Současně pošle daným Prodávajícím informace o objednávce do e-mailu.

6.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

6.7. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Zprostředkovatelem zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.

6.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

6.9 Po odeslání objednávky Kupujícím je objednávka předána danému Prodávajícímu či více Prodávajícím. Zajištění zákonných povinností, zejména reklamace a odstoupení od smlouvy je pouze na straně Prodávajícího.

 

7. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy musí Kupující uhradit Zprostředkovateli následujícími způsoby, přičemž nemusí být vždy uvedeny všechny níže uvedené způsoby, ale jen některé:

  • bezhotovostně převodem předem na účet Zprostředkovatele (dále jen „účet Zprostředkovatele“)

7.2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Zprostředkovateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Upozornění na kupní cenu bez nákladů na dopravu se Kupující může dozvědět při průchodu objednávkovým systémem, především v sekci Košík a Pokladna. Pokud není při platbě za zboží zaúčtována částka za náklady spojené s dopravou zboží, je možno tyto náklady po Kupujícím vyžadovat proplatit následně další platbou.

7.3. Zprostředkovatel nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, nejedná-li se o zboží vyráběno na zakázku či s individuálními úpravami dle přání zákazníka. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

7.4. Platební metoda „Na dobírku“ není Zprostředkovatelem akceptována. V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

7.5. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Zprostředkovatele.

7.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

7.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího či přiloženou v zásilce společně se zbožím.

7.8. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

8.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

8.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný Zprostředkovatelem na této stránce. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat na adresu elektronické pošty Prodávajícího či Zprostředkovatele.

8.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Kupujícím Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.2 obchodních podmínek vrátí Zprostředkovatel peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Zprostředkovatel od Kupujícího přijal. Zprostředkovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Zprostředkovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí Prodávajícímu nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

8.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Zprostředkovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.6. V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Zprostředkovatel také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Zprostředkovatel Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

8.7. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, šek, voucher, slevový kupón, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

9. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

9.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

9.2. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

9.3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

9.4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva Kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány a popsány na jeho obchodním profilu.

9.6. Zboží je zasíláno přepravcem dle zvolených možností Kupujícím, či dle domluvy mezi Kupujícím a Prodávajícím.

 

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

10.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

10.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

10.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

10.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

10.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

10.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.3. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

10.4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Kupující nemůže vadné zboží užívat.

10.5. Ustanovení uvedená v čl. 10.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

10.6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u Prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném Prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je Prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené Prodávajícím k provedení opravy.

10.7. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující uplatnit telefonicky na čísle Prodávajícího či elektronickou poštou na adresu Prodávajícího.

10.8. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

10.9. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 10.2 obchodních podmínek, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

10.10. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

11.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

11.2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy Prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího. Portál BezvaRuce jako Zprostředkovatel obchodu a služeb není povinen řešit stížnosti Kupujících. Podat reklamaci či žádost o vrácení zboží zle přímo na hlavní stránce portálu BezvaRuce.cz – po vložení události bude kontaktován daný Prodávající, který s vámi situaci bude řešit.

11.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

11.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní Zprostředkovatel i Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, viz dokument „GDPR„.

 

13. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

13.1. Prodávající a Kupující používáním tohoto portálu mohou souhlasit ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení Zprostředkovatelem a Prodávajícím na elektronickou adresu či telefonní číslo Kupujícího. Svou informační povinnost vůči Prodávajícímu a Kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní Zprostředkovatel a Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Dobrovolným souhlasem Prodávajícího a Kupujícího je Prodávajícímu a Kupujícímu taktéž zasílán reklamní newsletter, jehož souhlas se zasíláním lze kdykoliv odvolat. Za newsletter obchodního sdělení se nepovažují e-maily zasílané Zprostředkovatelem na elektronickou adresu Prodávajícího či Kupujícího v rámci pravidelné informovatelnosti o stavu portálu, novinkách, vylepšení funkcí a systému. Takové e-maily jsou nutné pro to, aby Prodávající a Kupující měl veškeré informace jak využívat, používat a ovládat svůj uživatelský účet.

13.2. Prodávající a Kupující používáním tohoto portálu souhlasí s ukládáním tzv. funkčních cookies na jeho počítač pro potřeby plnění objednávky či práci s uživatelským účtem za účelem prodeje produktů. V případě, že je nákup Kupujícího na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13.3 V3echny informace ohledně Cookies jsou popsány v dokumentu Cookies.

 

14. DORUČOVÁNÍ

14.1. Kupujícímu a Prodávajícímu může být doručováno na elektronickou adresu.

 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

15.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

15.3 Přílohu obchodních podmínek Zprostředkovatele netvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační protokol.

15.4 Kontaktní údaje Prodávajícího: Uvedeno v objednávce/ na faktuře – elektronicky zaslané Kupujícímu elektronicky či přiložené v balíku. Na objednávce může být uvedena hlavička Zprostředkovatele.

15.5. Adresa Zprostředkovatele obchodu a služeb: Bezvaruce.cz, Jiří Malyška, Bílkova 855/19, 110 00, Praha 1 – Staré Město, elektronická pošty info@bezvaruce.cz, telefon +420 776 062 052, IČO 86954199, neplátce DPH

 

V Praze dne 1. prosince 2020

REVIZE k verzi portálu 1.0, 2.0

– revize 16.12.2020

– revize 17.12.2020

– revize 19.12.2020

– revize 22.12.2020

– revize 29.12.2020

– revize 17.1.2021

– revize 23.1.2021

– revize 28.1.2021

– revize 21.2.2021

– revize 9.4.2021

– revize 13.7.2021

– revize 30.8.2021

revize 13.12.2021

 

REVIZE k verzi portálu 3.0

– revize 20.12.2021

– revize 22.12.2021

– revize 14.9.2022

 

Obchodní podmínky ke stažení ZDE

Formulář pro odstoupení od smlouvy ZDE

Formulář pro reklamaci zboží ZDE