Dětské legíny tyrkysové

Dětské legíny tyrkysové

Prodejce:  Šije máma

340 

Legíny jsou v tyrkysové barvě.

Složení:95%bavlna 5% elastan.

Legíny jsou velice pružné a díky bavlně velice pohodlné.

Mají vyšší pas s gumou , která lze regulovat.

Konce nohavic jsou prošité hladké.

Zboží bude odesláno za 1-3 pracovní dny
  Dotaz | Výroba na zakázku
Katalogové číslo: - Kategorie: Štítky: , ,

Legíny jsou v tyrkysové barvě.

Složení:95%bavlna 5% elastan.

Legíny jsou velice pružné a díky bavlně velice pohodlné.

 Mají vyšší pas s gumou , která lze regulovat.

Konce nohavic jsou prošité hladké.

Zásady pro dopravu

 • Doprava a dodání výrobku
  1. Dodání výrobku je prováděno pouze profesionálním přepravcem v rámci České republiky.
  2. Dodavatel nese odpovědnost za přepravu výrobku. 
  3. Výrobek se považuje za dodaný okamžikem převzetí ze strany objednatele. Je-li přeprava zajišťována přepravcem, bude dodavatel informovat objednatele o termínu dodání předem. Pokud objednatel bez vážného důvodu výrobek nepřevezme, dodavatel jej zkontaktuje prostřednictvím e-mailu a pokusí se s ním dohodnout opakované nebo náhradní doručení. Nebude-li objednatel reagovat, je dodavatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.
  4. V případě, že je z důvodů na straně objednatele nutno výrobek doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno ve smlouvě o dílo, je objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním výrobku, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Tyto náklady jsou pro účely náhrady ze strany objednatele určeny paušální částkou 100 Kč.
  5. Při převzetí výrobku od přepravce je objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů a stav výrobku a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí objednatel zásilku od přepravce převzít. Je povinen uplatnit výhradu u přepravce (zápis) a všechny okolnosti sdělit dodavateli.
  6. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele dodáním výrobku.
  7. Dodavatel zajišťuje následující podmínky dodání u profesionálních přepravců podle článku 5.1 výše:
   1. Česká pošta – balík do ruky
   2. PPL
   3. DPD
   4. Zásilkovna

Dodání prostřednictvím České pošty je doporučeno v případě, že se na dodací adrese nikdo během dne (8.00 - 15.00) nezdržuje. Doručovatel zanechá objednateli v poštovní schránce oznámení o uložení zásilky na poště, kde si ji objednatel může v nejbližších 7 dnech vyzvednout. Prostřednictvím České pošty nelze zasílat nadrozměrné zásilky nad 145 cm (např. nelze zasílat lišty, kolejnice delší než 145 cm apod.). Dodání do 2 dnů od expedice, max. váha 30 kg. V případě více balíků se cena násobí.

Zásady vrácení peněz

 • Odstoupení od smlouvy o dílo
  1. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze, v určitých případech ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí výrobku odstoupit od smlouvy, jedná-li se o (i) dodávku zboží, které bylo upraveno/zhotoveno podle přání objednatele nebo pro jeho osobu a (ii) dodávku zboží v uzavřeném obalu, které objednatel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Zhotovení výrobku spadá do těchto výjimek. 
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v článku 4.1 (tj. případy dle § 1837 občanského zákoníku), má objednatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy o dílo odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí výrobku, přičemž v případě, že předmětem smlouvy o dílo je několik druhů výrobků nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí posledního výrobku. Odstoupení od smlouvy o dílo musí být dodavatelem odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
  3. Odstoupení od smlouvy o dílo objednatel zašle písemně na adresu sídla dodavatele nebo na e-mail dodavatele uvedený v záhlaví těchto obchodních podmínek. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení článku 9 těchto obchodních podmínek. Pro odstoupení od smlouvy může objednatel využít vzorový formulář v PŘÍLOZE 1 těchto obchodních podmínek.
  4. V případě odstoupení od smlouvy o dílo dle článku 4.2 obchodních podmínek se smlouva o dílo od počátku ruší. Výrobek musí být objednatelem vrácen do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy dodavateli. Odstoupí-li objednatel od smlouvy o dílo, nese objednatel náklady spojené s navrácením výrobku dodavateli, a to i v tom případě, kdy výrobek nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  5. V případě odstoupení od smlouvy dle článku 4.2 obchodních podmínek vrátí dodavatel peněžní prostředky přijaté od objednatele (včetně nákladů na poštovné a balné, které objednateli v souvislosti s dodáním výrobku prokazatelně vznikly) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy o dílo objednatelem, a to stejným způsobem, jakým je dodavatel od objednatele přijal. Jestliže objednatel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání výrobku, který dodavatel podle článku 5.6 níže nabízí, vrátí dodavatel objednateli náklady na dodání výrobku ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání výrobku. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté objednatelem i jiným způsobem, pokud s tím objednatel bude souhlasit a nevzniknou tím objednateli další náklady. Odstoupí-li objednatel od smlouvy o dílo, dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky objednateli dříve, než mu objednatel výrobek vrátí nebo prokáže, že výrobek dodavateli odeslal.
  6. Objednatel odpovídá dodavateli pouze za snížení hodnoty výrobku, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto výrobkem jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
  7. Je-li společně s výrobkem poskytnut objednateli dárek, je darovací smlouva mezi dodavatelem a objednatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy o dílo objednatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a objednatel je povinen spolu s výrobkem dodavateli vrátit i poskytnutý dárek.
  8. Dodavatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud 
   1. objednatel nesplní svůj závazek převzít výrobek v termín určený dodavatelem, a to ani po pokusu dodavatele kontaktovat objednatele pomocí e-mailu a domluvit opakované nebo náhradní doručení; 
   2. objednatel nesplní svůj závazek včas zaplatit cenu výrobku včetně nákladů spojených s balením a dodáním výrobku, a to ani v dodatečné lhůtě deseti (10) dnů poté, co k tomu byl dodavatelem vyzván; nebo
   3. dojde v době od uzavření smlouvy o dílo do okamžiku připsání ceny za výrobek k vyprodání materiálů, které má dodavatel při zhotovení použít.
  9. V případě odstoupení dodavatele podle článku 4.8.1 a 4.8.2 dodavatel vrátí objednateli cenu výrobku za podmínek podle článku 4.5 výše. V případě odstoupení dodavatele podle článku 4.8.3 vrátí dodavatel objednateli cenu výrobku (včetně plné ceny poštovného a balného, které objednateli prokazatelně vznikly) bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený objednatelem.

Zrušení / Vrácení / Výměna zásady

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZAKÁZKOVÉHO OBCHODU 

„ŠIJE MÁMA“

účinné ode dne 1.12.2020

Firma zhotovitele:  Lucie Homolková 

Sídlo zhotovitele: Třebízského 795, 539 01 Hlinsko

Identifikační číslo zhotovitele: 07136820

Kontaktní údaje zhotovitele: luckratochvilova@seznam.cz

telefon: 736 790 399

adresa: Třebízského 795, 539 01 Hlinsko

(dále jen „dodavatel“)

Určeno pro zhotovení díla, a to zhotovení dětského a dámského oblečení podle nabídky střihů a vzorů, prostřednictvím obchodu umístěného na internetové adrese: www.sijemama.cz


 • Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) dodavatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) uzavírané mezi dodavatelem a jinou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím internetového obchodu dodavatele. Internetový obchod je dodavatelem provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.mamasije.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o dílo. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Smlouva o dílo a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. 
  4. Znění obchodních podmínek může dodavatel jednostranně měnit či doplňovat. Tyto změny a doplnění se však neaplikují na již existující smluvní vztahy, které budou i nadále podléhat znění obchodních podmínek, které bylo aktuální v momentu vzniku daného smluvního vztahu. 
  5. Tyto obchodní podmínky se v celém rozsahu uplatí pro objednatele-fyzické osoby, které při objednávání výrobku nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (s výjimkou níže uvedeného článku 1.6).
  6. V případě, kdy je objednatelem právnická osoba nebo fyzická osoba, jež jedná při objednávání výrobku v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, uplatní se na právní vztah s těmito osobami následující modifikace těchto obchodních podmínek:
   1. články 4.1 až 4.5 obchodních podmínek se neuplatní;
   2. články 6.7 se neuplatní; a
   3. článek 7.5 se neuplatní.

Kde se určitá ustanovení neuplatní, použije se na daný právní vztah pravidlo stanovené občanským zákoníkem, popř. jinými zákony, do jejichž působnosti daná otázka spadá.

 • Uzavření smlouvy o dílo a zahájení plnění
  1. Objednatel provede objednání výrobku bez registrace pomocí FORMULÁŘE OBJEDNÁVKY.
  2. Prezentace služeb, podkladů a výrobních postupů (zejména střihů, materiálů a doplňků) pro zhotovení dětského a dámského oblečení (dále „výrobek“) je umístěná ve webové stránce obchodu dodavatele.
  3. Prezentace obsahuje také ceny jednotlivých výrobních postupů a podkladů pro zhotovení výrobku. Ceny jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků, bez DPH. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost dodavatele uzavřít smlouvu o dílo za individuálně sjednaných podmínek.
  4. Návštěvníkům webového rozhraní obchodu (tj. potenciálním objednatelům) je umožněno prohlédnout si ukázky různých řešení a modelů nabízených dodavatelem a vyplnit formulář objednávky. Potvrzením přijetí objednávky ze strany dodavatelem bude uzavřena smlouva o dílo. 
  5. Standardizovaný formulář objednávky bude obsahovat zejména informace o:
   1. výrobku;
   2. materiálu;
   3. doplňcích;
   4. počtu kusů výrobku;
   5. velikostech / rozměrech;
   6. své osobě (zejména kontakty, fakturační a dodací adresa a závazné prohlášení, zda tento zájem projevuje v rámci své podnikatelské činnosti či nikoliv);
   7. cenu, včetně ceny balení a přepravy
   8. způsobu úhrady ceny výrobku;
   9. údaje o způsobu doručení výrobku; 
   10. informace o nákladech spojených s dodáním výrobku.

(dále společně jen jako „objednávka“).

 1. Podmínkou platnosti objednávky je správné a úplné vyplnění všech povinných údajů ve formuláři, akceptace těchto obchodních podmínek a seznámení se zásadami ochrany osobních údajů.
 2. Dodavatel do 2 dní do doručení vyplněné objednávky odešle na e-mailovou adresu, kterou objednatel zadal při vyplnění objednávky, potvrzení o akceptaci objednávky. Akceptace dodavatele bude obsahovat:
  1. totožnost dodavatele, telefon a e-mail dodavatele;
  2. popis díla a souvisejících služeb;
  3. cenu (včetně ceny přepravy, a balení);
  4. způsob platby;
  5. zálohovou fakturu v případě platby bezhotovostním převodem;
  6. informace o dodání výrobku;
  7. údaj o možnosti uplatnit právo z odpovědnosti za vady ve lhůtě 24 měsíců od převzetí výrobku ze strany objednatele a o způsobu uplatnění reklamace; 
  8. odkaz na tyto obchodní podmínky; a dále
  9. odkaz na povinné předsmluvní informace podle § 1820 občanského zákoníku
 3. Smlouva o dílo je uzavřena v okamžiku akceptace objednávky dodavatelem.
 1. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o dílo. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám.
 2. Před akceptací smluvního návrhu je potenciálnímu objednateli umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do dotazníku vložil ve lhůtě do 48 hodin od odeslání objednávky, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do formuláře objednávky. Při zadání nové objednávky automaticky končí platnost dosavadního smluvního návrhu a opakuje se postup zaslání a akceptace objednávky. Jakékoliv změny po akceptaci smluvního návrhu budou podléhat navýšení ceny podle článku 3.5 níže.
 3. Dodavatel je oprávněn odepřít přijetí objednávky nebo plnit akceptovanou objednávku pouze v případě: (i) vyčerpání zásob, (ii) ztráty schopnosti dodavatele plnit nebo (iii) pokud potenciální objednatel v minulosti neodebral či řádně nezaplatil objednané výrobky. O těchto skutečnostech neprodleně vyrozumí objednatele, přičemž se nepoužije ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Je-li v takovém případě smlouva o dílo již uzavřena, je dodavatel od ní oprávněn odstoupit. 
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce (smlouvě o dílo) nemůže dodavatel splnit, zašle objednateli na e-mail objednatele (popř. ho upozorní telefonicky) pozměněný smluvní návrh s uvedením možných variant technického řešení a vyžádá si stanovisko objednatele. Nesouhlasí-li objednatel s žádnou z navržených variant nebo neodpoví-li objednatel do 10 dnů, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  


 • Cena výrobku a platební podmínky
  1. Cenu výrobku a další finanční plnění dle smlouvy o dílo objednatel uhradí dodavateli bezhotovostně převodem na bankovní účet dodavatele (dále jen „účet dodavatele“) označený ve formuláři objednávky.
  2. Cenou výrobku je cena uvedená v akceptaci objednávky. Cena výrobku je stanovena v souladu se zásadami stanovenými na webových stránkách dodavatele a dále po posouzení základních parametrů výrobku zadaných objednatelem v rámci případných změn.
  3. Všechny ceny jsou udávány v českých korunách (Kč) bez DPH. Dodavatel není plátcem DPH, a všechny částky podle smlouvy o dílo proto budou účtovány bez DPH. Pokud by se dodavatel stal plátcem DPH po vydání těchto obchodních podmínek, bude oprávněn DPH účtovat k ceně výrobku, a to ve výši určené platnými daňovými předpisy.
  4. Společně s cenou výrobku je objednatel povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a doručením výrobku ve smluvené výši, které budou ve formuláři objednávky uvedeny. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou výrobku i náklady spojené s balením a dodáním.
  5. Jakékoliv změny výrobku či jeho provedení učiněné od okamžiku akceptace objednávky po uplynutí 48hodinové lhůty k navržení případných změn podle článku 2.10 výše budou zpoplatněny částkou 100 Kč za každou jednotlivou změnu. Výjimkou je první změna, která bude poskytnuta dodavatelem zdarma.
  6. Dodavatel v případě volby bezhotovostní platby zašle objednateli na jeho e-mail spolu s akceptací objednávky zálohovou (pro forma) fakturu. 
  7. Cena je splatná do 7 dnů od data vystavení zálohové faktury v případě bezhotovostní platby nebo při předání výrobku (platba dobírkou). 
  8. V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen hradit cenu výrobku společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek objednatele uhradit cenu výrobku je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.
  9. Dodavatel může dle svého uvážení poskytnout objednateli zvýhodněnou cenovou hladinu (slevu), která mu umožní objednávat výrobky za výhodnější ceny. Případné slevy z ceny výrobku poskytnuté dodavatelem objednateli nelze vzájemně kombinovat.


 • Odstoupení od smlouvy o dílo
  1. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze, v určitých případech ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí výrobku odstoupit od smlouvy, jedná-li se o (i) dodávku zboží, které bylo upraveno/zhotoveno podle přání objednatele nebo pro jeho osobu a (ii) dodávku zboží v uzavřeném obalu, které objednatel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Zhotovení výrobku spadá do těchto výjimek. 
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v článku 4.1 (tj. případy dle § 1837 občanského zákoníku), má objednatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy o dílo odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí výrobku, přičemž v případě, že předmětem smlouvy o dílo je několik druhů výrobků nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí posledního výrobku. Odstoupení od smlouvy o dílo musí být dodavatelem odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
  3. Odstoupení od smlouvy o dílo objednatel zašle písemně na adresu sídla dodavatele nebo na e-mail dodavatele uvedený v záhlaví těchto obchodních podmínek. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení článku 9 těchto obchodních podmínek. Pro odstoupení od smlouvy může objednatel využít vzorový formulář v PŘÍLOZE 1 těchto obchodních podmínek.
  4. V případě odstoupení od smlouvy o dílo dle článku 4.2 obchodních podmínek se smlouva o dílo od počátku ruší. Výrobek musí být objednatelem vrácen do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy dodavateli. Odstoupí-li objednatel od smlouvy o dílo, nese objednatel náklady spojené s navrácením výrobku dodavateli, a to i v tom případě, kdy výrobek nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  5. V případě odstoupení od smlouvy dle článku 4.2 obchodních podmínek vrátí dodavatel peněžní prostředky přijaté od objednatele (včetně nákladů na poštovné a balné, které objednateli v souvislosti s dodáním výrobku prokazatelně vznikly) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy o dílo objednatelem, a to stejným způsobem, jakým je dodavatel od objednatele přijal. Jestliže objednatel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání výrobku, který dodavatel podle článku 5.6 níže nabízí, vrátí dodavatel objednateli náklady na dodání výrobku ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání výrobku. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté objednatelem i jiným způsobem, pokud s tím objednatel bude souhlasit a nevzniknou tím objednateli další náklady. Odstoupí-li objednatel od smlouvy o dílo, dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky objednateli dříve, než mu objednatel výrobek vrátí nebo prokáže, že výrobek dodavateli odeslal.
  6. Objednatel odpovídá dodavateli pouze za snížení hodnoty výrobku, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto výrobkem jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
  7. Je-li společně s výrobkem poskytnut objednateli dárek, je darovací smlouva mezi dodavatelem a objednatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy o dílo objednatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a objednatel je povinen spolu s výrobkem dodavateli vrátit i poskytnutý dárek.
  8. Dodavatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud 
   1. objednatel nesplní svůj závazek převzít výrobek v termín určený dodavatelem, a to ani po pokusu dodavatele kontaktovat objednatele pomocí e-mailu a domluvit opakované nebo náhradní doručení; 
   2. objednatel nesplní svůj závazek včas zaplatit cenu výrobku včetně nákladů spojených s balením a dodáním výrobku, a to ani v dodatečné lhůtě deseti (10) dnů poté, co k tomu byl dodavatelem vyzván; nebo
   3. dojde v době od uzavření smlouvy o dílo do okamžiku připsání ceny za výrobek k vyprodání materiálů, které má dodavatel při zhotovení použít.
  9. V případě odstoupení dodavatele podle článku 4.8.1 a 4.8.2 dodavatel vrátí objednateli cenu výrobku za podmínek podle článku 4.5 výše. V případě odstoupení dodavatele podle článku 4.8.3 vrátí dodavatel objednateli cenu výrobku (včetně plné ceny poštovného a balného, které objednateli prokazatelně vznikly) bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený objednatelem.


 • Doprava a dodání výrobku
  1. Dodání výrobku je prováděno pouze profesionálním přepravcem v rámci České republiky.
  2. Dodavatel nese odpovědnost za přepravu výrobku. 
  3. Výrobek se považuje za dodaný okamžikem převzetí ze strany objednatele. Je-li přeprava zajišťována přepravcem, bude dodavatel informovat objednatele o termínu dodání předem. Pokud objednatel bez vážného důvodu výrobek nepřevezme, dodavatel jej zkontaktuje prostřednictvím e-mailu a pokusí se s ním dohodnout opakované nebo náhradní doručení. Nebude-li objednatel reagovat, je dodavatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit v souladu s článkem 4.8.1.
  4. V případě, že je z důvodů na straně objednatele nutno výrobek doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno ve smlouvě o dílo, je objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním výrobku, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Tyto náklady jsou pro účely náhrady ze strany objednatele určeny paušální částkou 100 Kč.
  5. Při převzetí výrobku od přepravce je objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů a stav výrobku a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí objednatel zásilku od přepravce převzít. Je povinen uplatnit výhradu u přepravce (zápis) a všechny okolnosti sdělit dodavateli.
  6. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele dodáním výrobku.
  7. Dodavatel zajišťuje následující podmínky dodání u profesionálních přepravců podle článku 5.1 výše:
   1. Česká pošta – balík do ruky
   2. PPL
   3. DPD
   4. Zásilkovna

Dodání prostřednictvím České pošty je doporučeno v případě, že se na dodací adrese nikdo během dne (8.00 - 15.00) nezdržuje. Doručovatel zanechá objednateli v poštovní schránce oznámení o uložení zásilky na poště, kde si ji objednatel může v nejbližších 7 dnech vyzvednout. Prostřednictvím České pošty nelze zasílat nadrozměrné zásilky nad 145 cm (např. nelze zasílat lišty, kolejnice delší než 145 cm apod.). Dodání do 2 dnů od expedice, max. váha 30 kg. V případě více balíků se cena násobí.


 • Práva z vadného plnění
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, § 2161 až 2174 a § 2615 občanského zákoníku).
  2. Dodavatel odpovídá objednateli, že výrobek při převzetí nemá vady. Zejména dodavatel odpovídá objednateli, že v době, kdy objednatel výrobek převzal:
   1. má výrobek vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které dodavatel nebo výrobce materiálů popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu výrobku a na základě reklamy;
   2. se výrobek hodí k účelu, který pro jeho použití dodavatel uvádí nebo ke kterému se výrobek tohoto druhu obvykle používá;
   3. výrobek odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
   4. je výrobek v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
   5. výrobek vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u výrobku prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého výrobku pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou výrobek měl při převzetí objednatelem, nebo vyplývá-li to z povahy výrobku.
  4. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z odpovědnost za vadu, která se vyskytne u výrobku v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí výrobku ze strany objednatele. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené nevhodným zacházením s výrobkem, nesprávnou montáží či údržbou, běžným opotřebením nebo působením vnějších destruktivních sil (požár, povodeň, teroristický útok, vandalismus apod.). 
  5. Lhůta uvedená v článku 6.4 se prodlužuje o dobu, po kterou je výrobek v opravě. V případě výměny výrobku za nový začíná běžet nová lhůta dodáním náhradního výrobku.
  6. Práva z vadného plnění v režimu článku 6.4 nebo v obecném zákonném režimu (dále jen „reklamace“) uplatňuje objednatel písemně na adresu sídla dodavatele nebo na e-mail dodavatele uvedený v záhlaví těchto obchodních podmínek. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy je dodavateli doručeno dostatečně určité a konkrétní oznámení o vytčení vady výrobku a vadný výrobek, nebude-li stranami dohodnuto jinak. Pro oprávněnou reklamaci musí objednatel zároveň prokázat existenci smlouvy o dílo týkající se reklamovaného výrobku, a to např. prostřednictvím (i) dokladu o prodeji reklamovaného výrobku nebo (ii) potvrzení o převzetí výrobku.
  7. Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů od uplatnění práva objednatele z vadného plnění, případně v delší lhůtě, na které se mohou dodavatel s objednatelem dohodnout. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má objednatel stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit. Pokud objednatel neposkytne součinnost nutnou k tomu, aby dodavatel mohl posoudit oprávněnost reklamace (např. pokud do konce lhůty k vyřízení reklamace neumožní dodavateli prohlídku výrobku, jehož se reklamace týká), není dodavatel v porušení povinnosti vyřídit reklamaci.
  8. Při oprávněné reklamaci má objednatel právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním práv plynoucích z odpovědnosti za vady v nutné výši (zejména poštovné a balné, znalecký posudek apod.).
  9. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu na níž se odpovědnost za vady nevztahuje) nemá objednatel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně. Objednatel bude o této skutečnosti informován a bude mu nabídnuta oprava výrobku na náklady objednatele. Objednateli bude také účtován paušální poplatek za zaslání výrobku zpět, a to ve výši 150,- Kč.
  10. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností dodavatele za vady může upravit reklamační řád dodavatele (pokud je vydán).


 • Další práva a povinnosti smluvních stran
   1. Objednatel nabývá vlastnictví k výrobku v momentu dodání.
   2. Dodavatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
   3. Mimosoudní vyřizování stížností objednatele zajišťuje dodavatel prostřednictvím elektronické adresy uvedené v záhlaví těchto obchodních podmínek. Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle dodavatel na e-mail objednatele. 
   4. Dodavatel je oprávněn ke zhotovení a dodání výrobku na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
   5. Dodavatel informuje objednatele, že v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, je pro mimosoudní řešení sporu spotřebitele se dodavatelem příslušným orgánem Česká obchodní inspekce. Místně příslušné inspektoráty ČOI a jejich kontakty jsou uvedeny na adrese: www.coi.cz. Dodavatel pro úplnost dodává, že dle přehled dalších platforem pro řešení mimosoudních sporů je uveden na následující webové stránce: ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS. Více informací o mimosoudním řešení sporů také zde: www.coi.cz/informace-o-adr/.
   6. Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Ochrana osobních údajů
  1. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).
  2. Dodavatel bude objednatele detailně informovat o způsobu zpracování osobních údajů v rámci webového rozhraní obchodu před uzavřením smlouvy o dílo prostřednictvím dokumentu „Zásady zpracování a ochrany osobních údajů“ tak, aby objednatel mohl tyto zásady vzít na vědomí a potvrdit v průběhu používání webových stránek dodavatele.
  3. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích. 


 • Doručování
  1. Není-li v těchto obchodních podmínkách stanoven specifický způsob doručení, oznámení týkající se vztahů dodavatele a objednatele, zejména týkající odstoupení od smlouvy o dílo, mohou být doručena:
   1. poštou formou doporučeného dopisu; nebo
   2. prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu objednatele či uvedenou objednatelem v dotazníku, resp. na adresu uvedenou na webové stránce dodavatele.

Oznámení se považují za doručená a účinná okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, popř. 2. dnem po odeslání e-mailu (jedná-li se o oznámení prostřednictvím elektronické pošty). Výjimkou je oznámení o odstoupení od smlouvy učiněné objednatelem, které je účinné, pokud je oznámení objednatelem odesláno ve stanovené lhůtě pro odstoupení. 

 1. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.


 • Závěrečná ustanovení
  1. Pokud vztah založený smlouvou o dílo obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek nicotné, neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto nicotných, neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o dílo či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  3. Smlouva o dílo včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná.
  4. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je následující přílohy: PŘÍLOHA 1 - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy o dílo

PŘÍLOHA 1:                                                                                                                 VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

[E-MAILEM] / [DOPORUČENĚ S DODEJKOU]

LUCIE HOMOLKOVÁ 

Třebízského 795

539 01 Hlinsko

Česká republika

E-mail: lenkratochvilova@seznam.cz


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

Vážení,

tímto odkazuji na smlouvu o dílo uzavřenou na základě smluvního návrhu č. [___], na základě které jste se zavázal zhotovit a dodat [mé osobě] / [naší společnosti] určitý výrobek z Vaší nabídky na Vašich webových stránkách (dále jen „smlouva o dílo“).

Dle článku 4.2 obchodních podmínek, které se aplikují na smlouvu o dílo, ve spojení s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, tímto uplatňuji právo na odstoupení od smlouvy o dílo.

Upozorňuji, že v momentu odeslání tohoto oznámení ještě neuplynulo 14 dní od převzetí výrobku podle smlouvy o dílo, a právo na odstoupení tedy může být uplatněno.

Zároveň se zavazuji, že v souladu s článkem 4.4 obchodních podmínek zajistím vrácení převzatého výrobku na adresu Vašeho sídla, a to do 14 dnů od tohoto odstoupení.

Žádám Vás, abyste vrátili peněžní prostředky (včetně nákladů na poštovné a balné, které jsme v souvislosti s pořízením výrobku prokazatelně vynaložili), tj. částku ve výši [___] Kč, a to stejným způsobem, jakým jste tuto od nás přijali, nebo alternativně na následující bankovní účet č. [___] vedený u [___].

V ________ dne ______

S pozdravem

Jménem [název společnosti objednatele / jméno a příjmení objednatele (jde-li o fyzickou osobu)]

Podpis: ______________________

Jméno: ______________________

[Funkce: ______________________ - doplní se jen, jde-li o společnost]

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.

Opuštěný košík?

Možná se budete chtít vrátit k nákupu produktů vložených do Košíku. Zadejte níže váš e-mail a ke Košíku tak budete mít později zase přístup ;)