Podmínky ochrany osobních údajů ("GDPR")

I.
Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je BezvaRuce.cz Jiří Malyška, IČ 86954199 se sídlem Bílkova 855/19, Praha 1 – Staré Město, 110 00, zapsaný/á v živnostenském rejstříku vedeném ŽÚ Olomouc (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou: BezvaRuce Jiří Malyška
adresa: Bílkova 855/19, Praha 1 – Staré Město, 110 00
e-mail: info@bezvaruce.cz
telefon: +420 776 062 052
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
● jméno a příjmení
● e-mailová adresa
● poštovní adresa
● telefon
● číslo bankovního účtu (platba kartou, bankovní převod)
● IČO (registrace členství pro prodej výrobků)

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy či poskytnutí služeb.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
● plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, kdy smlouvou se rozumí také objednávka členství na e-shopu Bezvaruce.cz
● splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
● oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
● Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
● vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
● plnění právních povinností vůči státu,
● zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce nedochází/dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.
Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
● po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
● po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
● podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy (Jednozliví výrobci produktů a dodavatelé materiálů, Česká pošta, Zásilkovna, PPL, DPD, Comgate)
● zajišťující služby provozování e-shopu (webhosting a e-shop řešení Upgates.cz, Active24.cz poskytovatel domény, programátorská firma Anuma sro) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
● zajišťující marketingové služby (SmartEmailing.cz, Webmail Active24)
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.
Zpracovatelé osobních údajů
1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
● poskytovatel služby SmartEmailing (E-mailing)
● společnost Simpleshop (fakturace), Comgate (platební brána), účetní systém Pohoda, Abra Flexi, IDoklad.cz
● případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.
2. Správce využívá online cloudových úložišť (Simpleshop, Google Disk, IDoklad) a pro výkon svého podnikání používá osobní počítač a mobilní telefón v jeho výlučném vlastnictví - tyto dvě platformy jsou jediné technické zařízení, které mají přístup k osobním údajům. Na obou zařízeních jsou legální software, operační systémy aktualizované a zabezpečeny dvoufázovou ochranou přístupu k datum - k těm se řadí komibiace některého z následujících: PIN,otisk prstu, hesla, naskenování obličeje, potvrzovací sms s kódem, e-mail ověření.

VII.
Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
● právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
3
● právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
● právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
● právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
● právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
● právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VIII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použitím HTTPS (SSL) certifikátu, antivirovým programem, šifrovanou komunikací a použití silných zašifrovaných hesel a dvoufázové ověření při přístupu do software pracující s osobními údaji.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX.
Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2020
Revize 11.4.2021